Bir insan her şeyi bilemez. (Horatius)  

  |Ana Sayfa|   www.fencebilim.com                        Bilimsel Haberler - Egitim - Teknoloji -  Bulus  - Fizik - Kimya - Biyoloji - icat - Sanat

 
 

Proje Nedir?

 

Bir öğrenciye veya küçük gruplara onların ilgi duydukları konuları ders dışı zamanlarında araştırmaları, sonuçlarını rapor etmeleri ve ortaya çıkan ürünleri ilgili gruplarla paylaşmaları şeklinde bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan faaliyetlere proje denir. Diğer derslere oranla Fen ve Teknoloji derslerinin doğası proje yönteminin doğası ile daha iyi örtüşmektedir. Proje çalışması öğretmenin rehberliğinde öğrencinin günlük yaşamdan ilgi duyduğu bir konu seçmesiyle başlar. Konu genellikle öğrencinin deney, gezi ve gözlem gibi faaliyetleri kullanarak çözebileceği bir problemi kapsar. Proje konusu bir doğa olayının incelenmesi olabileceği gibi, teknolojik bir aracın yapımı da olabilir. Proje konusu seçerken derste ayrıntılarıyla işlenmiş, öğrencinin ilgisini çekmeyen ve öğrencide merak uyandırmayacak konulardan kaçınılmalıdır. Bununla birlikte öğrencinin düzeyi ile proje konusu mutlaka uygunluk göstermelidir.

Proje Nasıl Yapılır?
Proje, öğrencinin ilgisini çeken, daha çok anlatılan dersle ilgili yapılabilecek özelliğe sahip, merak uyandıran bir konu veya problemin seçilmesiyle başlar. Öğrenci ilgi duyduğu proje konusunun yürütülmesinde takip edeceği adımları içeren bir çalışma planı hazırlar ve öğretmenine sunar. Projesi için onay alan öğrenci faaliyetlerine ayrıntılı olarak başlar. Bu süreçte sırasıyla öğrenci aşağıdaki basamakları takip edebilir.

Proje Yapmak Niçin Önemlidir?
Ülkemizde projeye gerekli önem verilmemiştir. Ders kitapları proje etkinliklere çok az yer vermiştir. Bundan dolayı öğretmenler proje yürütmek için zorunluluk hissetmemişlerdir. İlköğretimden üniversite sonuna kadar bu şekilde devam etmiştir. Bir çok öğrenci bilim adamlarının çalışma ilke ve prensiplerini yüksek lisans veya doktora düzeyinde öğrenmiştir. Bu durum gecikmiş bilim adamı profilinin doğmasına sebep olmuştur. Yeni programlarla birlikte fen dersleri sadece sınıfta yapılan bir faaliyet olmaktan çıkıp, çevreyle ve yaşamla ilişkilendirilen bir yapıya kavuşmuştur. Bu da öğrenciye okulda öğrendiği bilginin günlük hayatta nerelerde, nasıl kullanıldığını ve yaşamına ne tür kolaylıklar sağladığını öğrenmesinin önemli olduğu şeklinde yeni bir düşünce boyutu kazandırmaktadır. Bu durum kitaptaki bilgiyi öğrenmek kadar onun pratikteki uygulanmasının da öğrenilmesini önemli hale getirmiştir. Fakat bu yeni durum, sınıflarımızda uygulanan geleneksel öğretim yöntemleriyle uygunluk göstermemektedir. Yeni durum bilgiyi araştıran, uygulama alanlarını gören, üreten ve sunan öğrenci profilinin ortaya çıkmasını gerektirmektedir. Proje yöntemi bu yeni duruma cevap verebilecek bir özelliğe sahiptir. Çünkü proje yöntemi yeni durumun öğrenciye ve öğretmene yüklemiş olduğu görev ve sorumluluğun bir kısmını karşılayabilecek özelliğe sahiptir. Böylece bilim insanı olma yolunda kazanılması gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlar ilköğretimden itibaren kazandırılmaya başlanır. Proje süresince önemli olan, öğrencinin bir bilim adamı gibi çalışarak kendi gayretleriyle bir probleme çözüm bulmasıdır. Yani bu sürecin öğrenciye bilimsel keşif kültürünü kazandırmasına katkı sağlaması gerekir. Öğrencinin proje yöntemini kullanmasında asıl amaç orijinal bir buluş veya keşif yapmak değil, öğrenci için yeni olan bir problemi çözmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Proje yönteminin öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kademeli olarak kazandıracağına inanılır. Bilimsel süreç becerileri bilim insanının bir keşif yapma sürecinde ona gerekli olan bütün bilgi, beceri ve tutumları kapsar. Bunlardan bazıları gözlem yapma, hipotez kurma, ölçme, sayı ve uzay ilişkilerini kurma, yordama şeklinde sıralanabilir. Her projede bu becerilerin bir veya birkaçını geliştirebilir. Bütün becerilerini zamanla geliştiren öğrenciler bilim adamı gibi çalışma disiplinine ulaşabilir ve ileride daha büyük problemleri çözerken kazandıkları bu becerileri kullanabilirler. Böylelikle çağımızın arzu ettiği karşılaştığı problemleri tanımlayabilen ve çözebilen insan tipi yetiştirilmiş olunur.

Bunun yanında becerileri gelişmiş bir öğrenci, hem bilime ve bilim insanlarına karşı pozitif bir tutuma sahip olur hem de kendilerine güven duyguları gelişir. Bir çok öğrencinin ve genç bilim adamının "biz bunu yapamayız" veya "bunu yapmak çok zor" duygusundan kurtulup, "biz de bunu yaparız, çünkü yeterli bilgi, beceri ve tutum bizde de gelişti" duygusuna sahip olmaları sağlanır. Bu yolla tüketici toplumların sahip oldukları kültürel anlayıştan üretici toplumların sahip oldukları kültürel anlayışa geçiş yapma şansını elde etmiş oluruz.


Etiketler: Fen proje, Fizik proje, Kimya proje, Fen ve Teknoloji proje, Biyoloji proje,Teknoloji ve Tasarım proje

   
 

       Bir söz: Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi. (Nietszche)

 

   Kategoriler
   Proje nedir?  
  Proje basamakları
  Proje tabanlı öğrenme   
   Proje hazırlama kılavuzu
   Proje hazırlarken
   Proje hazırlama rehberi
   Proje nedir? (MEB)
   Proje örnekleri
   Proje siteleri
   Proje yarışmaları